ส่วนที่ ๙ การจัดศาสนสมบัติของวัด

ส่วนที่ ๙

การจัดศาสนสมบัติของวัด

———————

        ศาสนสมบัติ คือสมบัติของพระศาสนา เป็นอุปกรณ์อันสำคัญยิ่งในการดำเนินกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา จัดไว้ ๒ ประเภท คือ

          )     ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่  ทรัพย์สินของพระศาสนามิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง

          )     ศาสนสมบัติของวัด  ได้แก่  ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง

        กรมการศาสนาเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง และให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย

        เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด  ส่วนวิธีดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  จะให้เป็นตามวิธีการอื่นมิได้ 

        ในฐานะที่วัดทุกวัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา ๓๑ และมาตรา ๑๙    วัดจึงมีสิทธิรับและครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็น ศาสนสมบัติของวัดได้ดุจบุคคลธรรมดา แต่เพราะวัดมิใช่บุคคลธรรมดา  แสดงเจตนาในการรับหรือในการครอบครองทรัพย์สินเองมิได้  กฎหมายได้กำหนดชัดว่า ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป วัดจึงอาศัยเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนในการรับทรัพย์สินและการอื่น เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นผู้แทนวัด มิใช่เป็นเจ้าของทรัพย์สินของวัด เจ้าอาวาสมีฐานะเจ้าพนักงานตามในประมวลกฎหมายอาญา   ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์    ดังนั้น เจ้าอาวาสจะต้องดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี คือให้เป็นตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง   หากดำเนินการมิชอบ ย่อมตกอยู่ในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติมิชอบ ทั้งเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ   จึงขอเรียนถวายวิธีปฏิบัติเป็นตอน ๆ  ดังนี้