รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๑

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๕๑/๐๔๐๓ พระสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๐

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๕๐/๐๓๗๔ พระเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์ ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๔๙/๐๓๒๖ พระสิริชัย สุทฺธสีโล ชาลี ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๘

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๔๘/๐๑๔๒ พระประมูล ฐิตธมฺโม ทองดวง ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๗

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๔๗/๐๐๕๘ สามเณรบัณฑิต พร้อมสุข ๒. กท…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๔๖/๐๐๕๒ สามเณรทวีชัย บุญชุม ๒. กท…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๑๔๕/๐๐๙๐ สามเณรดนัย นาวา ๒. กท…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๔๔/๐๐๗๒ พระชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๔๓/๐๑๓๓ สามเณรรัฐพงศ์ หัสคำ ๒. กท…