ส่วนที่ ๑ หนังสือราชการ

ส่วนที่ ๑

หนังสือราชการ

————

        ก่อนที่จะพูดถึงชนิดของหนังสือราชการ  ขอให้ความหมายของถ้อยคำโดยสังเขป

        ๑.  เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนคำพูด  ชื่อว่า  หนังสือ

        ๒.  งานของประเทศหรือของพระเจ้าแผ่นดิน  ชื่อว่า  ราชการ

        ๓.  หนังสือซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับงานของประเทศ     หรือของพระเจ้าแผ่นดิน หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ชื่อว่า  หนังสือราชการ

        ๔.  งานของคณะสงฆ์  ชื่อว่า  การคณะสงฆ์

        ๕. หนังสือซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์ หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานในการคณะสงฆ์  ชื่อว่า  หนังสือการคณะสงฆ์

        หนังสือราชการนั้น  แยกโดยลักษณะเป็น ๕ คือ

        ๑.  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

        ๒.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด      ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ    หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

        ๓.  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ   หรือที่บุคคลภายนอก มีมาถึงส่วนราชการ

        ๔.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

        ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 

       ส่วนหนังสือการคณะสงฆ์  พึงทราบตามลักษณะทั้ง ๕ นี้  โดยอนุโลม

        หนังสือราชการ  แยกโดยชนิดมี ๖  คือ

        ๑.  หนังสือภายนอก              

        ๒.  หนังสือภายใน

        ๓.  หนังสือประทับตรา           

        ๔.  หนังสือสั่งการ

        ๕.  หนังสือประชาสัมพันธ์

        ๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

        หนังสือการคณะสงฆ์  พึงอนุโลมตามหนังสือราชการทั้ง ๖ นี้