รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระมานพ สุภาจาโร ปานทอง…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระอุทัย อหึสโก วะกะกัน…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระทองแสง จารุวณฺโณ บุดดีวงษ์…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๘ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระศักดิ์สิทธิ์ สุทฺธจิตฺโต จำเริญ…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสมคิด ฐิตคุโณ ปรือทอง ๒๘ ๓…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสมควร สิริจนฺโท กานุสนธิ์ ๒๕ ๔…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระบรรจง กิตฺติญาโณ ทองวิเศษ ๒๑ ๑…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. สามเณรศิริชัย บุตรดาจักร ๑๘ ๒๗๐ ป.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๓ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระไมตรี จนฺทโชโต มาแสง ๓๐ ๘…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. สามเณรชาตรี คำพา ๑๖ ๒๓๓ ป.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสุวรรณ สุเมโธ วงศ์ประเทศ ๒๘ ๕…