วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ข้อสัญญัติ ในการตั้งทุนสงเคราะห์แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ข้อสัญญัติ ในการตั้งทุนสงเคราะห์แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา[1] ————-       อาศัยข้อความตามประกาศมหาเถรสมาคม เรื่องการตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอนที่แจ้งไว้ว่าการดำเนินงานเรื่องการตั้งทุนนั้น ให้เป็นไปตามข้อสัญญัติท้ายประกาศ จึงให้ข้อสัญญัติในเรื่องการตั้งทุนไว้ดังต่อไปนี้…

ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง  การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา[1] —————-       นับแต่สมัยโบรานมา วัดวาอารามเป็นแหล่งเล่าเรียนศึกษาวิชา หนังสือศิลปศาสตร์อย่างอื่นของกุลบุตรในแถวถิ่นนั้น ๆ และถิ่นอื่น ดังนั้นวัดวาอารามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระภิกษุสงฆ์  จึงควรแก่การยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้เสริมสร้างพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาตลอดลงไปถึงพลศึกษาบางประการแก่กุลบุตร ตามควรแก่กำลังความสามารถของแต่ละท่าน  ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน…

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง กำหนดเขตอภัยทานในที่วัด พ.ศ. ๒๕๓๘

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง กำหนดเขตอภัยทานในที่วัด พ.ศ. ๒๕๓๘[1] —————-         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเต็มโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒ ) พ.ศ.…

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง กำหนดเขตอภัยทานในพื้นที่วัด พ.ศ. ๒๕๒๗

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง กำหนดเขตอภัยทานในพื้นที่วัด พ.ศ. ๒๕๒๗[1] ——————         อาศัยอาจตามความในมาตรา ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้         ข้อ…

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๓๘

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๓๘[1] —————–         อาศัยอาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่…

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๒๓

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๒๓[1] ————-       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมออกคำสั่งมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้      …

คำสั่งมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการปลูกต้นไม้ในที่วัดฯ พ.ศ. ๒๕๓๘

คำสั่งมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการปลูกต้นไม้ในที่วัดหรือในที่ธรณีสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๘[1] ——————-         อาศัยอำนาจตามความใสนมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเต็มโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒ )…

คำสั่งมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการปลูกต้นไม้ในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

คำสั่งมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการปลูกต้นไม้ในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ [1] ——————       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมออกคำสั่งมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้       ข้อ…

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. ๒๕๒๘

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. ๒๕๒๘[1] ———————-       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมออกคำสั่งมหาเถรสมาคมไว้  ดังต่อไปนี้       ข้อ…

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกจำหน่ายนักธรรม

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกจำหน่ายนักธรรม [1] ————–       ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติออกคำสั่งยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ และให้ใช้บันทึกในหนังสือแทน และให้ใช้ใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ ตามระเบียบที่มหาเถรสมาคมจะได้วางไว้ ดังที่ได้สั่งแล้ว ณ วันที่ วันที่…

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา ฯ

คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรม เปรียญและให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทน [1] —————————       ตามที่ทางคณะสงฆ์ได้เคยมีระเบียบให้เจ้าสำนักเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะย้ายไปอยู่ในที่อื่น ต่อมาได้มีประกาศยกเลิกระเบียบดังกล่าวนั้น ให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทนใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ วิธีการเช่นนี้ได้รับผลเพียงปลดเปลื้องภาระของเจ้าสำนักเรียนที่มิต้องทำใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ และเป็นความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะย้ายทะเบียนธรรมและเปรียญ การย้ายทะเบียน โดยวิธีให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทนใบย้ายในปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องหละหลวม…

ประกาศองค์การศึกษา เรื่อง ให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญฯ

ประกาศองค์การศึกษา เรื่อง ให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ และให้ใช้ศึกษาบันทึกในหนังสือสุทธิแทน[1] ————–       การย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญของภิกษุสามเณรดังที่เคยปฏิบัติมาแล้ว บัดนี้ไม่เป็นการเหมาะสมและสะดวกแก่เจ้าสำนักเรียนทั้งหลาย ทั้งเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าสำนักเรียนโดยไม่จำเป็น เพราะโดยปกติภิกษุสามเณรทุกรูปก็มีหนังสือสุทธิประจำตัวอยู่แล้ว เพื่อตัดภาระให้ความสะดวกในเรื่องนี้       โดยอนุมัติคณะสังฆมนตรี จึงประกาศให้ยกเลิกการย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญดังที่เคยปฏิบัติมาและให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิของภิกษุสามเณรแทนใบย้าย ตามระเบียบซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้      …