กาพย์สารวิลาสินี

กาพย์สารวิลาสินี เป็นคัมภีร์หนึ่งซึ่งแสดงถึงวิธีแต่งกาพย์อยู่ในจำพวกสัททาวิเศษ แยกเป็นกาพย์ ๑๕ ชนิด คือ กาพย์วิชชุมาลี กาพย์มหาวิชชุมาลี กาพย์จิตรลดา กาพย์มหาจิตรลดา กาพย์สินธุมาลี กาพย์มหาสินธุมาลี กาพย์นันททายี กาพย์มหานันททายี กาพย์วชิรปันตี กาพย์มหาวชิรปันตี กาพย์พรหมคีติ กาพย์มัณฑกคติ กาพย์ตุรังคธาวี กาพย์มหาตุรังคธาวี และกาพย์กากคติ พึงทราบรายละเอียดดังนี้

Hits: 85