เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ โดยพระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์) วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ———————– ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์      การปกครองคณะสงฆ์นั้น แก่นแท้คือการปกครองตามพระธรรมวินัย กล่าวคือยึดพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง ตามหลักพระพุทธดำรัสว่า…

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส โดย พระเทพปริยัติสุธี วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ———————–      ก่อนแต่จะเรียนถวายเรื่องเจ้าอาวาส จำต้องเรียนถวายถึงวัด เพราะวัดเป็นหลักให้มีเจ้าอาวาส      วัดเป็นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานดำเนินกิจการคณะสงฆ์และกิจการศาสนาที่สำคัญ และเป็นฐานอันสำคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา…

องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์ ในที่ประชุมเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการเจ้าคณะเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑…

ข้อแนะนำวิทยากร

ข้อแนะนำวิทยากร ในการจัดประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ————————-      ในวาระที่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค…

หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด —————–      ในหมวดเบ็ดเตล็ด มีบทบัญญัติ ๓ ข้อ ทุกข้อมีความเกี่ยวโยงกับหมวดอื่น ๆ จึงถือวามีความสำคัญ ขอกำหนดประเด็นเป็น ๓ คือ.-     …

หมวด ๕ วิธีบังคับตามคำวินิจฉัยลงนิคหกรรม

หมวด ๕ วิธีบังคับตามคำวินิจฉัยลงนิคหกรรม —————————–      อันวิธีบังคับตามคำวินิจฉัยลงนิคหกรรมนั้น เป็นวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ ขอกำหนดประเด็นเป็น ๒ คือ      ๑. วิธีบังคับตามปกติ      ๒. วิธีบังคับในกรณีพิเศษ…

หมวด ๔ วิธีอ้างพยานหลักฐาน

หมวด ๔ วิธีอ้างพยานหลักฐาน ——————–      อันพยานหลักฐานนั้น เป็นส่วนประกอบคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลย ขอกำหนดประเด็น ๒ คือ.-      ๑. พยานหลักฐาน      ๒. การอ้างพยาน…

ส่วนที่ ๔ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นฎีกา

ส่วนที่ ๔ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นฎีกา ————————–      วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นฎีกานั้นเป็นวิธีปฏิบัติชั้นสูงสุด มีข้อที่ควรทราบ ๖ ประเด็น คือ.-            ๑. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการฎีกา            ๒.…

ส่วนที่ ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์

ส่วนที่ ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์ ———————      วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์ เป็นวิธีปฏิบัติการในคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์ มีข้อควรศึกษา ๖ ประเด็น คือ.-            ๑. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการอุทธรณ์           …

ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นต้น

ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นต้น ————————      อันวิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคกรรมชั้นต้น เป็นวิธีที่พระสังฆาธิการทุกระดับ จะต้องศึกษาโดยละเอียด จึงกำหนดถวายความรู้เป็น ๗ ประเด็น คือ.-      ๑. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยชั้นต้น…

ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป

ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ——————-      ในส่วนนี้ มีหลักสำคัญ ๔ ประเด็น คือ.-      ๑. การพิจาณาวินิจฉัยการลงนิคกรรม      ๒. คณะผู้พิจารณาชั้นต้น…

หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม

หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม ————————— ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นต้น ส่วนที่ ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์ ส่วนที่ ๔ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลิงนิคหกรรมชั้นฎีกา