กาพย์พรหมคีติ

        กาพย์พรหมคีติ เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังเสียงขับร้องของพรหม (ไพเราะ) ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                      ปญฺจเม อฏฺฐเม ฐาเน          เทฺว สรา โหนฺติ เต สมา,                     …

กาพย์มหาวชิรปันตี

        กาพย์มหาวชิรปันตี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนค่ายเพชรใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                          ปญฺจเม นวเม ฐาเน       ฐิตา ทุเว สรา สมา                          เอกาทสจตุทฺทสฏฺ-         ฐาเนสุ…

กาพย์วชิรปันตี

        กาพย์วชิรปันตี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังค่ายเพชร ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                        ปญฺจอฏฺฐสุ สรา เทฺว         ทสเตรสเม ทุเว,                        ปณฺณรสอฏฺฐารสฏฺ-          ฐาเนสุ เทฺว สรา…

กาพย์มหานันททายี

        กาพย์มหานันททายี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะให้ความเพลิดเพลินมาก ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                           ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต       ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ                           ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ       มหานนฺททายี…

กาพย์นันททายี

        กาพย์นันททายี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะให้ความเพลิดเพลิน ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า             สตฺตเม เอกาทสเม        อฏฺฐารสเม ตโย สมา             จุทฺทเส ปญฺจวีสาสุ        เทฺว สรา สมกา สิยุํ            …

กาพย์มหาสินธุมาลี

                กาพย์มหาสินธุมาลี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนคลื่นในแม่น้ำใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                 ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต           ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ                 ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ           …

กาพย์สินธุมาลี

        กาพย์สินธุมาลี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนคลื่นในแม่น้ำ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า         สตฺตทฺวาทสเอกูน-        วีสตีสุ ตโย สรา        จุทฺทสเม ฉวีสาย          เทฺว สรา…

กาพย์มหาจิตรลดา

        กาพย์มหาจิตรลดา เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนเถาวัลย์อันวิจิตรใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า         ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต      ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ         ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ      มหาจิตฺรลตา…

กาพย์จิตรลดา

        กาพย์จิตรลดา เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนเถาวัลย์อันวิจิตร ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า สตฺตฏฺฐารสเม ฐาเน      เทฺว สรา สมกา สิยุํ จุทฺทสเม ปญฺจวีสาย     เทฺว สรา สมกา…

กาพย์มหาวิชชุมาลี

        กาพย์มหาวิชชุมาลี มีลักษณะเหมือนสายฟ้าใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต   ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ   มหาวิชฺชุมาลี มตา        …

กาพย์วิชชุมาลี

        กาพย์วิชชุมาลี มีลักษณะเหมือนสายฟ้า ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า สตฺตเมกูนวีสาย          ฐิตา ทุเว สรา สมา จุทฺทสเม ฉวีสาย         ฐิตา ทุเว สรา สมา…

กาพย์สารวิลาสินี

กาพย์สารวิลาสินี เป็นคัมภีร์หนึ่งซึ่งแสดงถึงวิธีแต่งกาพย์อยู่ในจำพวกสัททาวิเศษ แยกเป็นกาพย์ ๑๕ ชนิด คือ กาพย์วิชชุมาลี กาพย์มหาวิชชุมาลี กาพย์จิตรลดา กาพย์มหาจิตรลดา กาพย์สินธุมาลี กาพย์มหาสินธุมาลี กาพย์นันททายี กาพย์มหานันททายี กาพย์วชิรปันตี กาพย์มหาวชิรปันตี…