วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

กาพย์กากคติ

        กาพย์กากคติ เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนกาบิน (กาเหิน) ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                      จตุตฺเถ อฏฺฐเม ฐาเน           โหนฺติ ทุเว สรา สมา                       ทฺวาทสเม…

กาพย์มหาตุรังคธาวี

        กาพย์มหาตุรังคธาวี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนม้าวิ่ง ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                      ตติเย สตฺตเม ฐาเน            นวเม จ ตโย สมา,                      ทฺวาทสเอกูนวีสฏฺ-             ฐาเนสุ…

กาพย์ตุรังคธาวี

        กาพย์ตุรังคธาวี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังม้าย่อง ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                      ตติเย สตฺตเม ฐาเน            เทฺว สรา โหนฺติ เต สมา,                      ทฺวาทสวีสฐาเนสุ              …

กาพย์มัณฑกคติ

        กาพย์มัณฑกคติ เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนกบเต้น ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                      ฉฏฺเฐ จ นวเม ฐาเน           ฐิตา ทุเว สรา สมา,                      ทฺวาทสฏฺฐารสเกสุ            …

กาพย์พรหมคีติ

        กาพย์พรหมคีติ เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังเสียงขับร้องของพรหม (ไพเราะ) ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                      ปญฺจเม อฏฺฐเม ฐาเน          เทฺว สรา โหนฺติ เต สมา,                     …

กาพย์มหาวชิรปันตี

        กาพย์มหาวชิรปันตี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนค่ายเพชรใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                          ปญฺจเม นวเม ฐาเน       ฐิตา ทุเว สรา สมา                          เอกาทสจตุทฺทสฏฺ-         ฐาเนสุ…

กาพย์วชิรปันตี

        กาพย์วชิรปันตี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะดังค่ายเพชร ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                        ปญฺจอฏฺฐสุ สรา เทฺว         ทสเตรสเม ทุเว,                        ปณฺณรสอฏฺฐารสฏฺ-          ฐาเนสุ เทฺว สรา…

กาพย์มหานันททายี

        กาพย์มหานันททายี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะให้ความเพลิดเพลินมาก ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                           ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต       ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ                           ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ       มหานนฺททายี…

กาพย์นันททายี

        กาพย์นันททายี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะให้ความเพลิดเพลิน ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า             สตฺตเม เอกาทสเม        อฏฺฐารสเม ตโย สมา             จุทฺทเส ปญฺจวีสาสุ        เทฺว สรา สมกา สิยุํ            …

กาพย์มหาสินธุมาลี

                กาพย์มหาสินธุมาลี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนคลื่นในแม่น้ำใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า                 ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต           ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ                 ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ           …

กาพย์สินธุมาลี

        กาพย์สินธุมาลี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนคลื่นในแม่น้ำ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า         สตฺตทฺวาทสเอกูน-        วีสตีสุ ตโย สรา        จุทฺทสเม ฉวีสาย          เทฺว สรา…

กาพย์มหาจิตรลดา

        กาพย์มหาจิตรลดา เป็นกาพย์ที่มีลักษณะเหมือนเถาวัลย์อันวิจิตรใหญ่ ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า         ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต      ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ         ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ      มหาจิตฺรลตา…